Тау-кен ісі

Мамандың шифры:

6М070700

Жеке тұлғалар үшін бағасы:

850 000 теңге / 1 оқу жылына

Заңды тұлғалар үшін бағасы:

Хабарласыңыз +7 (727) 292 58 61, ainura.zhub@gmail.com

«Тау-кен ісі» кафедрасы «Тау жыныстарын бұзу және шахта құрылысы»,«Ашық кен жұмыстары» және«Пайдалы қазбаларды жерасты игеру»таректориясы негізіндегі үш мамандандыру бағыттары бойынша бакалаврларды, магистранттарды және PhD докторанттарын дайындайды. Ұзақ жылдар бойы дәстүрлі түрде білікті мамандарды дайындап келе жатқан кафедра ұжымы Қазақстанның тау-кен өндірісі кәсіпорындарына қажетті жоғарғы дәрежелі мамандарды дайындау дәстүрлерін жалғастырып келеді.
         

Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті техникалық білім беру бойынша алдағы уақытта жаңа ұрпаққа техникалық білімді мамандар даярлау жолындағы миссиясына, мақсаты мен міндеттеріне, стратегиялық даму жоспарларына сәйкес бәсекеге қабілетті мамандарды дайындауды жүзеге асырады.
Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты 6М070700 - «Тау - кен ісі» түлектерге педагогикалық және ғылыми - зерттеу жұмыстарының толыққанды, сапалы кәсіби білім мен кәсіби құзыреттілік мүмкіндік алудағы жағдайларын қамтамасыз етуі болып табылады.
    

6M070700 - « Тау - кен ісі»  мамандықтың Білім беру бағдарламасы:
- Теориялық оқытудың үш циклы: жалпы білім беру пәндері, базалық пәндер, кәсіптендіру пәндері;
- қорытынды аттестаттауды қамтитын мамандық бойынша мемлекеттік емтихан. Білім беру бағдарламасының курсын ойдағыдай аяқтағандар диссертацияның академиялық деңгейін іздестіруге қорғауға жіберіледі.

6M070700 - « Тау - кен ісі» мамандығының магистрі келесі тапсырмаларды орындау қажет, ол сәйкес кәсіптік қызмет түрлері:
- эксперименттік - зерттеу қызметі аясында:
▪ іріктеу және зерделеу, әдеби және патенттік көздерінің негіздерінде талдауға қойылған зерттеу міндеттері берілген;
▪ жай - күйінің диагностикасы мен динамикасының қызмет нысандары (материалдар, технологиялық процестер);
▪ жарылғыш заттарды, оларды жетілдіру және жаңа материалдарды жасау және технологиялық үдерістерді дайындаудағы зерттеу құрылымы мен қасиеттері;
▪ алға қойылған міндеттерді шешу үшін, математикалық модельдерді құру, компьютерлік модельдеу;
▪ берілген және таңдаулы әдістеменің, қазіргі заманғы техникалық құралдарды және компьютерлік өңдеу, өлшеулер мен зерттеулердің әзірлеу кезінде жаңа технологиялар мен материалдарды тау - кен ісіндегі нәтижелерін жүргізу;
- есептік - жобалау және талдау қызметі аясында:
▪ тұжырымдау міндеті мен мақсаттары және жобаны (бағдарламаны) берілген өлшемдерде, мақсатты функцияларындағы, шектеулер құрылымын құрудағы, олардың өзара байланыстарын анықталуы, басымдықтарын, міндеттерін шешуі;
▪ механикалық, технологиялық, эксплуатациялық, эргономикалық, экономикалық параметрлерін ескере отырып,  кен орындарындағы жобалардың  әзірленуі;
▪ қажетті мәліметтер мен жабдықтарды жобалау кезінде және кен орындарының әзірленуі үшін ақпараттық технологиялар қолданылады;
- өндірістік - технологиялық қызмет аясында:
▪ заманауи өлшеу әдістемелерін және өңделіп алынған нәтижелерін қолдана отырып, физикалық  және эксперименттік зерттеулердің жүргізілуі;
▪ өндіру және сапаны бақылау процестерінің технологиялық енгізілуі;
▪ есептеу нормаларын әзірлеу, технологиялық нормативтерді арналған шығын материалдарын, құрал - саймандарын таңдау, типтік жабдықтардың, алдын ала экономикалық тиімділікті бағалап өндіру;
▪ жарылғыш заттарды дайындаудағы техникалық тапсырмаларды және регламенттерді әзірлеу.
▪ материалдар мен жабдықтарды таңдау және есептеу технологиялық процестердің параметрлерін тиімді пайдалану;
▪ технологиялық дайындығындағы сол процесстердің игеру негізінде жұмыстарға қатысуы;
- сервистік - пайдалану қызметі аясында:
▪ кәсіби қызметке жататын баптау, сынау және кәдеге жарату аспаптары, жүйелер мен кешендері;
-    монтаж - жөндеу қызметі саласындағы:
▪ зертханалық жағдайларында және өндірістегі, баптау, теңшеу және тәжірибелік тексеру технологиялардың жүзеге асырылуы;
- ұйымдастырушылық - басқарушылық қызметі аясында:
▪ өндірістік ұжымдардың шығармашылық қызмет бағытының сипатында ұйымдастыру жұмысын қалыптастыруға бағытталған,;
▪ әр түрлі жұмыстарға жоспарларды жасау және олардың орындалуын бақылау, атап айтқанда техникалық құжаттармен, материалдармен, жабдықтармен жұмыс істейтін қызметшілердің жұмыстарын басқару; 
▪ сапалы талаптар мен тиімді бағалар бойынша, қолданудың мерзімі бәсекеге қабілетті және қауіпсіз сенімді болатын жұмыстарды жасау кезінде тиімді шешімдерді қабылдау;
▪ жұмыс орындарының техникалық жабдықталуы мен ұйымдастырылуы;
    ▪ жұмыстарды орындаудағы техникалық бақылаудың жүзеге асырылуы;
- бағдарламалық – басқару қызметі аясында:
▪ жаңа технологияларды құру кезінде технологиялық процесстердің басқарылуымен бағдарламалардың құрастырылуы;
▪ геоақпараттық жүйелері үшін компьютерлік технологиялардың қолдануы;
▪ аспаптар мен жүйелерді ақпараттық қамтамасыз ету.
- педагогикалық - білім беру қызмет аясы:
  ▪ оқыту кезіндегі персоналдармен жұмыс істеуге сапалы дағдылар мен білімді берумен қамтамасыз ету.
 

Наверх