Техникалық физика

Мамандың шифры:

6М072300

Жеке тұлғалар үшін бағасы:

850 000 теңге / 1 оқу жылына

Заңды тұлғалар үшін бағасы:

Хабарласыңыз +7 (727) 292 58 61, ainura.zhub@gmail.com

Кәсіби қызмет объектілері
Физиканың әр түрлі салаларына байланысты ғылыми-зерттеу институттары, ғылыми-өндірістік ұйымдар, оқытушылық қызметі.

 

Магистратураның білім беру бағдарламасының мақсаты:
- білім алушылардың іргелі дайындығының жоғары сапасына қол жеткізу және физиканың әр түрлі салаларындағы пәнаралық сипатты, атап айтқанда, нанотехнология, ғарыш, атом салаларында олардың ғылыми және инженерлік есептерді табысты шешу;
- білім алушылардың мансаптық өсуіне жәрдемдесу, ғылыми, ғылыми-өндірістік ұйымдарда және оқу орындарында магистратура бағдарламасын сәтті игеруіне, физиканың өзекті мәселелерін шешумен айналысуына және оны дамыту арқылы, олардың кәсіби жауапкершілігін, қабілетін, өз бетімен оқуға және өмір бойы біліктілігін арттыру;

 

Магистратураның білім беру бағдарламасының міндеті -
Болон декларациясының қағидаларына сәйкес жаңа формацияда, қазіргі еңбек нарығында сұранысқа ие физика саласындағы кәсіби-құзыретті мамандар дайындау.

 

Біздің түлектердің алдағы білетіндері -
- іргелі физикалық тұжырымдамалар, принциптер мен заңдар;
- физикалық процестерді математикалық модельдеу әдістері;
- кемінде бір шет тілін кәсіптік деңгейде өткізуге мүмкіндік беретін ғылыми зерттеулер және тәжірибелік қызметі;
- қажетті заттай немесе есептеуіш эксперименттерді жүзеге асыру, талдау және қажетті түрде алынған нәтижелерді ұсыну және қорытынды жасау.

 

Біздің түлектердің біліп шығатындары -
- стандартты ғылыми және кәсіби міндеттерді шешу;
- қажетті эксперименттерді жоспарлау және жүргізу, алынған деректерді (мәліметтерді) интерпретациялау және жалпылау;
- арнайы әдебиеттерді жинақтау, өңдеу, талдау және жүйелеуді және де басқа ғылыми-техникалық ақпараттарды, отандық және шетелдік ғылымның жетістіктерін техникалық физика саласында жүзеге асыру;
- шешілмеген мәселелерге әдеби шолу жасау, техникалық немесе қолданбалы сипаттағы ғылыми мәселелерді өз бетінше тұжырымдау, қойылған мәселелердің (міндеттердің) шешімін табу әдістері;
- магистрлік диссертация, мақалалар және есеп беру түріндегі эксперименталды-зерттеу және аналитикалық жұмыс нәтижелерін жалпылау.

Наверх