Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау

Мамандың шифры:

6D070600

Кәсіптік нысандар қызметі – геологиялық барлау ұйымдары, кен өндіру кәсіпорындары, геологиялық барлаумен байланысты нысандар, пайдалы қазба кенорындарының іздеу, жерқойнауынпайдаланумен, пайдалы қазбаларды өндірумен және қайта өңдеумен және жер астындағы алаңдарды пайдаланумен.


Бағдарлама мақсаттары:
- мүлтіксіз қағамдағы сұрақтарды шеше білетін, экономика, өндіріс, ғылым және жаңа технологияларды өндіру пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау аясында, инновациялық технологияларды тиімді басқару үшін жұмыс істеу, ғылыми және ғылыми-педагогикалық жүйе құру, кадрларды даярлау;
- геокеңістіктегі технологияны және иновацияны басқару ғылым салаларындағы цифырлы сипаттама процесін негізгінде синтездеуді, қолдана отырып көптеген әлемдік геологиялық мәселелерді шешу, әлемдік стандартқа сай жоғарғы квалификациялы ғылыми -педагогикалық мамандарды даярлау, экономиканың барлық слаларында интелектуалды жүйені қамтамасыз ететін ГҰБ технологиясы негізінде жерқойнауын тиімді пайдалану;
- еңбек нарығындағы бәсекеге қабілетті халықаралық тәжерибе қағидаларына сай оқу процессін іске асыру, жоғарғы квалификациялық ғылыми - педогогикалық кадрлар даярлау.


Бағдарлама міндеттері - пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау ұлттық докторлық бағдарламасын әлемдік оқу кеңістігіне біріктіру, геологияда жобалау және ұйымдастырудағы инновациялық әдістерді, технологияны және технологияның заманауи материалдарын қолдана білетін, заманауи талаптарға және геология саласындағы нарықтық сұраныстарға сай бәсекеге қабілетті маман даярлау.


Бағдарлама докторантына негізгі құзыреттілік талаптары. Мамандандырылған тапсырмаларды шешу үшін келесі ұғымдар білу керек:
- геологиялық жұмыстардағы техникалық және инновациялық, ғылымның жағдайын және заңдылықтарын;
- технологиялар әлемдік процесстердегі болжамдық жағдайларды, қойылған тапсырмаларды шешу үшін нақты жауаптарды іске асыру;
 - алдыңғы қатарлы білім, заманауй әдістер және эксперементальды зерттеулер жүргізу, геологиялық барлаудағы қолданбалы өнімдер және жобалау;
- геология саласындағы геокеңістіктегі технологияларды дамыту үрдісі жайлы;
- интеллектуалды ҰГБ, 3D және лазерлі сканирлеуді пайдалану, әрқашан өзгерісте болатын заманда басқарудың тиімді шешімін табу жолдарын меңгеруді


Біздің түлектеріміз біледі:
- жер қойнауындағы геологиялық денелердің құрамын жатыс жағдайын зерделеудің әдістерін және нәтижелерін;
 - негізі геологиялық түсіру іздеу және барлау жұмыстарын жүргізудің барлық түрлерімен әдістері арқылы қашықтықтан зерттеу, бұрғылау, геофизикалық, геохимиялық, тау-кен, зерттеудің лабораториялық әдістерін;  
- әртүрлі геологиялық карталарды тәжірибелі қолдана отырып пайдалы қазбаларды іздеуде және болжау;  
- заманауи жағдайларда экономика теориясының негіздерін, экономиканы геологиялық жұмыстарды ұйымдастыруда қолдану;  
- геологиялық жұмыстарды жүргізген кезде, жер қойнауын пайдаланудың құқықтық негіздері, еңбекті және қоршаған ортаны қорғаудың заңдарын.


Біздің түлектеріміз машықтанған:
- кәсіби қызметке байланысты нормативті және құқықтық құжаттарды қолдануға;
- мемлекеттік және шет тілдерінде өз ойын толық жеткізе білуге және де қызметтік істерді жүргізуге мәселелерді шешуге, сөйлеу этикетін сақтауға, әдебиеттерді сөздік көмегінсіз оқуға, білімін арттыру және ақпараттарды алу мақсатында, аударма жасауға, андатпа жазуға, реферат және қызметтік хаттарды шет тілдерінде жаза білуге;
- іргелі ғылымдардан алған білімдерін мамандандықты жетілдіруге пайдалану;
-геология саласындағы техникалық және технологиялық алған білімдерін геологияда туындаған мәселелерді шешуде пайдалану.
- жер қойнауындағы геологиялық дененің құрамы және қасиеттерін нәтижелеу; 

Наверх