Гидрогеология және инженерлік геология

Мамандың шифры:

6D075500

Гидрогеология және инженерлік геология- жер асты суларының ғылымы, олардың құрылымын және қасиеттерін, шығу тегін, қалыптасу жағдайларын, тау жыныстарының, жер үсті сулары мен атмосфераға олардың өзара байланысын зерттейді. Ол қолданбалы геология филиалы болып табылады және гидрология, метеорология, геохимия және басқа да жер туралы ғылымдармен тығыз байланысты. Сондықтан, әрине, курстың міндеттеріне гидрогеологияның негізгі ұғымдарына, жер асты суларының қозғалысы және олардың химиялық құрамын қалыптастыру заңдылықтарын зерттеу, далалық және лабораториялық зерттеулер, гидрогеологиялық, даму болжамдардың принциптерін әдістерін шеберліктерін қамтиды.

 

Кәсіптік қызмет нысандары болып
- жер қойнауын пайдалану саласын эксперттік –басқару және өндірістік-технологиялық, жобалық-барлау;
- ғылыми-зерттеу және педагогиқалық  гидрогеологиялық ғылым мен білім саласы бойынша;
- оқыту;
- ғылыми-зерттеу.
-ғылыми және педагогикалық даярлауда: ғылыми-зерттеу, педагогикалық, сараптамалық-басқарушылық және ұйымдастырушылық гидрогеология және инженерлік геология саласы бойынша;

Кәсіби қызметке дайындық және білімалушының тұлғасының дамуына педагогикалық, зерттеу практикасынан өту үшін ықпал етеді, бұл әлеуметтік және кәсіби құзыреттер қалыптастыруға елеулі үлес болып табылады.

"Гидрогеология және инженерлік геология" білім бағдарламасының мақсаты - докторанттарға толыққанды және сапалы кәсіптік білім беру гидрогеология және инженерлік геология саласы бойынша, білім деңгейі, біліктілігі және құзыреттілік негізінде белгіленген мемлекеттік жалпыға міндетті критерийлер мен стандарттар болып табылады.
Осы мақсатқа қол жеткізу үшін докторанттар, оқу жоспарына сәйкес, білім алуда екі циклды оқу пәндері бойынша білім алады: базалық пәндер (БП) және профильді пәндер (ПП).

 

Гидрогеология және инженерлік геология бойынша білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері болып табылады:
- әлемнің, ғылыми философиялық және діни суреттер туралы; адам өмірінің сипаты, мақсаты мен мағынасы туралы; адам білім нысандарының алуан түрлерін кеңейте; шығармашылық және күнделікті өмірде рухани құндылықтар;
- тірі және өлі табиғатта кездесетін процестер мен құбылыстар; кәсіби мәселелерді шешу үшін табиғат туралы білім және жаратылыстану қазіргі ғылыми әдістерін мүмкіндіктері;
- табиғат және олардың болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығы, оның қызметінің нақты ауданын анықтау пәндер мағынасы, білім біртұтас жүйесінде оның қарым-қатынас;
- өркениеттің дамуындағы ғылымның рөлі, ғылым мен техниканың және онымен байланысты қазіргі заманғы әлеуметтік және этикалық мәселелерді арасындағы қарым-қатынас, ғылыми ұтымдылығының құны;
- қазіргі заманғы әдістері мен гидрогеологиялық қолданбалы өнімдері мен инженерлік-геологиялық жұмыстар эксперименттік-зерттеу, жобалау және құру құралдарын жақсы білу;
- ақпараттық технологиялар трансферті саласындағы негізгі бағыттары туралы;

 

Түлектердің білуі керек:
- Қазақстан Республикасының тарихын;
- ақпараттық технологияларды негізгі жанжақтылығын;
- гидрогеологиялық және инженерлік геология саласы бойынша ұйымдастыру мәселелерін және өзге де нормативтік материалдарды;

 

Түлектер істей білуі керек:
- кәсіби қызметті жүзеге асыруға байланысты нормативтік-құқықтық құжаттарды пайдалану;
- сөйлеу әдебі ережелерін пайдалана отырып, әңгіме - диалог мемлекеттік және шетел тілдері бойынша, сөздікпен мәтіндерді аударуға, ақпаратты іздеу үшін сөздіксіз мамандығы бойынша әдебиеттерді оқып, аннотациялар, рефераттар және шет тілінде іскерлік хат жасау;
- іргелі ғылымдар негізгі білім танымдық және кәсіби қызмет пайдалану;
- гидрогеологиялық және инженерлі-геологиялық салалары бойынша мәселелерді шешудің техникасы мен технологиясының әдістерін қолдану.
дағдылары болуы керек:
- мемлекеттік тілді, халықаралық қарым-қатынас тілі командалық; шет тілі;

Наверх