Жобаларды басқару

Мамандың шифры:

6D051800

“Жобаларды басқару”  спецификалық және пенаралық мамандық болып табылады, ол барлық салалар аумағындағы жобаларды жетілдіру сұрақтарындағы жобаларды басқарудың жаңа технологиялары мен технологиялықбағыттарынөндіругебағытталған. 

Кəсібиқызметнысаны:

- ғылыми-зерттеуұйымдары;

- жоғарғы оқу орындары;

- жобалау ұйымдары;

- эксперттік жəне консалтингті компаниялар;

- компаниялар мен фирмалар;

 - əртүрлі жобаларды орындайты нмемлекеттік органдар;

- жобаларды басқару бөлімдері, жобаларды басқару офистері.

Білім беру бағдарламасының мақсаты – заманауи жобаларды жоғарғы сапада жобаларды басқару стандарттарына сайорындауға қабілетті, қоғамды жетілдіру, экономика,  өндіріс, ғылым сұрақтарын шеше алатын жəне жобаларды басқарудың жаңа технологиясын өндіре алатын жаңа формациядағы ғылыми, ғылыми – оқытушы кадрларды даярлау. 

 

6D051800 мамандығының докторантура білім беру бағдарламасының мəселелері:

- жобаларды басқарудағы, өндірістік менеджменттегі және өндірістің жобаларды басқарудағы математикалық əдістер мен модельдерді, статистикалық əдістерді игеру;

- заманауи бизнесті жобалау мен ұйымдастыруда тәжірибе жинақтау, теоретикалық білімді беру;

- мемлекттік, бизнес және қызме ткөрсетудің басқа түрлері бойынша өзекті есептерді шешу бойынша тәжірибе жинақтау;

- жобаларды басқару аумағында жаңа əдістемелерд іжасау, жобаларды басқару процесстер топтарындағы құралдарды  қолдау арқылы орындалып отырған жобалардың сапасын көтеру;

- жобаларды, портфельдерді жəне жобалар бағдарламасын, халықаралық және мемлекеттік жобаларды басқару бойынша машықталу. 

Докторантураның білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты жобаларды басқару саласындағы өз елімізде және шетелдерде бәсекеге қабілетті отандық PhD докторларды даярлау.

Докторанттың негізгі компетенцияларына білім беру бағдарламасының талаптары.

 

Түсінебілуі: қарастырылып отырған пəндік аумақтағы жобаларды басқару əдістері мен құралдарының қолданылуы мен эксперименттік зерттеу жұмыстарын жүргізуді; жобаларды басқаруда математикалық модельдеу əдістерді, мəліметтерді статистикалық өндеу мен эксперименттерді жоспарлауды қолдануды.

жобаларды басқару негіздері мен балансталған көрсеткіштер жүйесінің негізіндегі басқару технологиясын.

Игеру: өз қызметінде жобаларды басқару əдістері мен құралдарының спектрін қолдану, компанияның технологиялық жетілгендігіне бағалауды жүргізу мен оның дамуына бизнес-жоспар құра білу.

ғылыми-зерттеулерді жəне оқытушылық жұмыстарды жүргізе білу, жобаларды басқару стандарттарына сай əртүрлі салаларда жобаларды басқару білу.

жобалық менеджмент кəсіби саласында.

Наверх