Жинақтау-талдау департаменті

Жинақтау-талдау  департаменті (бұдан әрі – ЖТД)  «Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті»  КЕАҚ (бұдан әрі – ҚазҰТЗУ)  құрылымдық бөлімшесі болып табылады және Академиялық жұмыстар жөніндегі проректорына бағынады, өз қызметінде есеп береді.

 

ЖТД Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігімен академиялық мәселелер және ғылым жөніндегі қарым-қатынасты жүзеге асырады, кафедралар мен орталықтар және кәсіптік білім беру сияқты басқа бөлімшелердің бөлігі үшін бағдарламалар мен тренингтер  академиялық аккредиттеуін өткізуді ақпараттық қолдауын қамтамасыз етеді,  студенттермен оқу, педагогикалық, диплом алды, өндірістік практикалар өту  процесіне жетекшілік етеді,  бітіруші кафедралардың жұмысқа орналасуы және мансап сұрақтарын қолдау мәселелерімен айналысады.

ЖТД Академиялық жұмыстар жөніндегі проректорының ұсынысы бойынша ҚазҰТЗУ Ректорының бұйрығымен қызметке тағайындалатын және одан босатылатын директор басқарады.

Директор ЖТД қызметкерлерінің жұмысын үйлестіреді және осы Ереже жұмысының сақталуына жауапты. ЖТД директоры өз қызметін «Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті»  КЕАҚ сапа саласындағы саясатқа сәйкес жүзеге асырады.

 

Ұйымдық құрылым бөлімшелері

1 ЖТД құрамы: практика және мансап, кәсіптік білім беру, ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі бағдарламалар бөлімінен тұрады.

2  ЖТД штаты келесі қызметкерлерден:директор, директордың орынбасары, ПжМБ бастығы, КБББ бастығы, ҒжЖООКБ бастығы, бас менеджерлер, менеджерлерден тұрады.

3 ЖТД құрамы және саны «Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» КЕАҚ Басқарманың шешімімен бекітілген ұйымдық құрылым және штат кестесімен анықталады.

4 ЖТД құрылымдық бөлімшелерінің өкілеттігі Департаментің алдына қойған  мақсаттары және міндеттерімен, ЖТД басшылығындағы  құрылымдық бөлімше туралы Ережелерімен сәйкес, қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулығына жазылған лауазымдық міндеттері және құқықтарымен анықталады.

 

ЖТД негізгі мақсаттары мен міндеттері:

1. Негізгі мақсаты – Жинақтау-талдау  департаменті құзырына  жататын сұрақтар бойынша университеттің статистикалық деректерін жинау және талдау, ақпараттық қолдау.

2. Негізгі міндеті -   университеттің құрылымдық бөлімшелерін ҚР БжҒМ және басқа да ведомствалармен  тиімді қарым-қатынасын ұйымдастыру; Университеттің  көп деңгейлі білім беру бағдарламаларының сапаларын арттыру және оқу процесін бақылау.

 

ЖТД негізгі жұмыстары:

1 Білім беру бағдарламаларының академиялық аккредиттеуін алу кезінде институттар мен кафедраларды ақпараттық қолдау;

2 ҚазҰТЗУ ғылыми қызметіне талдау және мониторинг жүргізу бойынша бақылау: ҚазҰТЗУ барлық құрылымдық бөлімшелерінің ҒЗЖ-ның ағымдық (тақырыптық) және перспективалық жоспарларын орындау;

3 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесін жоспарлау және ұйымдастыру;

4 Жалпы университеттік академиялық комитеттер мен комиссиялардың жұмыстарын, атап айтқанда академиялық жоспарлау Комитетін (АЖК),  жоғары оқу орнының ішкі бақылау Комитетін (ЖБК)  бақылау және үйлестіру;

5 Практика және мансап, кәсіптік білім беру, ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі бағдарламалар бөлімдерінің сұрақтары бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігі, басқа да  ведомстволармен және ұйымдармен қарым-қатынас;

6 Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын іске асыруды қамтамасыз ететін институттар, кафедралар жұмыстарын үйлестіру; ПОӘК, білім беру бағдарламаларын кафедралармен әзірлеу жұмыстарын үйлестіру;

7 Оқу, өндірістік (технологиялық) және диплом алдындағы практикаларды ұйымдастыру және өткізу бойынша орындалуын бақылау;

8 ИИДМБ-2 мамандықтарының  бейіндік магистратура бағдарламасы бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігіне есептерді дайындау және үйлестіру;

9 Түлектердің жұмысқа орналасуы және практикалардың барлық түрлерін өту үшін ынтымақтастық туралы меморандумдар, бірқатар келісімдер, шарттарға қол қою және еңбек нарығын мониторингтеу;

10 еңбек нарығының сұранысын қанағаттандыру үшін компаниялармен жұмыс берушілердің практика базаларын толықтыру;

11 Бітіруші курс студенттері үшін мастер-класс, семинарлар, тақырыптық  дәрістер ұйымдастыру және өткізу болып табылады.

НК 7024

7024 (ішкі)

Наверх