Электроэнергетика

CI-08 Altivar 71/61 жиілік түрлендіргіші негізіндегі жиілікті-реттелетін асинхронды электржетек

 

Ұзақтығы: 4 күн

32 сағат:

16 сағ – теория

16 сағ – практика

Курс мазмұны

Заманауи асинхронды электржетектің жұмыс істеу қағидасы және оның компоненттері:

- элементтері, функциялары, сипаттамалары, жиілік түрлендіргішінің рөлі

- механикалық сипаттамалар қөмегімен жұмыс режімдерін талдау

Асинхронды электржетек сипаттамаларының физикалық негіздері

- жасанды сипаттамалар ерекшеліктері

- жиіліктік реттеудің ерекшеліктері мен тәсілдері, оларды жүзеге асырудың аппараттық құралдары

- активті кернеу түзеткішінің (AFE) қолданылуы

ATV71 жиілік түрлендіргіштері топтамасы

- ерекшеліктері, іске қосу схемалары

- ATV71-дің қосымша жабдықтары

- ATV71-дің электрлік және коммуникациялық сипаттамаларына шолу

- ATV71-дің қолданбалы функцияларына шолу, оларды қолдану критерийлері

- ATV71 интерфейсі және коммуникациялық мүмкіндіктері

ATV71-ні бағдарламалау ерекшеліктері

бағдарламалаудың ақпараттық құралдары

ATV71-дің қолданбалы функцияларын баптау

ATV61-дің сораптық және желдеткіштік қондырғыларға қолдануға арналған арнайы функциялары

SoMove бағдарламасын электржетекті баптау мен мониторингтеуге қолдану

Сынақтық нәтижелер алу және оларды талдау

 

 

 Құрастыру мен жобалау. Өнеркәсіптегі қысқа тұйықталған роторлы асинхронды электр қозғалтқыштардың арнайы іске қосулары

 

Ұзақтығы: 5 күн

40 сағат:

3 сағ – теория

37 сағ – практика

Курс мазмұны

Құрастыру мен жобалау зертханасына кіріспе:

- тәжірибелік жұмыстарды орындау әдістемесі;

- модулдің технологиялық бағдарламасы;

Өнеркәсіптік электрлік тізбектерді схемалаудың негізгі қағидалары:

- өнеркәсіптік қағидалық схемалардың ерекшеліктері

- Стандарттау (МЭК), схемалау және нөмірлеу

- дайын жүйелердегі өнеркәсіптік компоненттер құрылымы

- сым қималары мен маркировкасы;

- техникалық құжаттама

- қысқа тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқыштың орамдарының байланысу түрін таңдау және зауыттық шильдектер параметрлері

- контактормен іске қосу және тоқтату технологиялары

Өнеркәсіпте қысқа тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқыштарды арнайы іске қосуды құрастыру мен жобалау:

- қысқа тұйықталған роторлы бір фазалы асинхронды қозғалтқышы бар автоматты бастырма жүйесі

- «жұлдызшадан» «үшбұрышқа»  ауысып қосылуы бар туннельдік желдеткіш жүйесі

- Tesys U біріктірілген іске қосқыш көмегімен сорапты іске қосу жүйесі

- жатық іске қосу құрылғысының көмегімен эскалаторды іске қосу жүйесі

 - жиілік түрлендіргішін жалғау және жылдам іске қосу

 

 

Құрастыру мен жобалау. Өнеркәсіптегі қысқа тұйықталған роторлы асинхронды электр қозғалтқыштардың тура іске қосылуы

 Ұзақтығы: 5 күн

40 сағат:

3 сағ – теория

37 сағ – практика

 

Курс мазмұны

Құрастыру мен жобалау зертханасына кіріспе:

- тәжірибелік жұмыстарды орындау әдістемесі;

- модулдің технологиялық бағдарламасы;

Өнеркәсіптік электрлік тізбектерді схемалаудың негізгі қағидалары:

- өнеркәсіптік қағидалық схемалардың ерекшеліктері

- Стандарттау (МЭК), схемалау және нөмірлеу

- дайын жүйелердегі өнеркәсіптік компоненттер құрылымы

- сым қималары мен маркировкасы;

- техникалық құжаттама

- қысқа тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқыштың орамдарының байланысу түрін таңдау және зауыттық шильдектер параметрлері

- контактормен іске қосу және тоқтату технологиялары

Өнеркәсіпте қысқа тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқыштарды арнайы тура(испр. В русс.варианте на прямой) қосуды құрастыру мен жобалау:

- екі аймақты жарықтандыру жүйесі

- ротациялық машина мысалында қысқа тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқышты тура іске қосу жүйесі

- қыздырушы миксер жүйесі;

- релелі-контакторлық негіздегі қырғыш механизмді басқару жүйесі

- Автоматты жылжымалы дуал

 


Matlab ортасында бағдарламалауға кіріспе

 

Ұзақтығы: 3 күн

24 сағат:

24 сағ – практика

Курс мазмұны

Алғашқы игеру және бағдарламалау:

- команда қатарын (Command Window) және жұмыс аумағын (Workspace) оқып үйрену

- команда қатарында қалыптамалық есептеулер және векторлармен математикалық операциялар

- команда қатарында сызбалық редакторларды (plot) және арнаулы алгоритмдерді шығару

- сандық есептеу негіздері (полиномдар, сандық интегралдау).

Динамикалық жүйелерді моделдеу:

- 1-қатарлы дифференциал теңдеулерді шешу

- Simulink қорын пайдаланып моделдеу

- тұрақты ток машинасын моделдеу

- модулдің технологиялық бағдарламасы

- тұрақты ток  қозғалтқышының жылдамдықты реттеу контурларын моделдеу (ашық және тұйықталған)

 


Simscap қорын пайдаланып Matlab-та физикалық жүйелерді моделдеу

 

Ұзақтығы: 4 күн

32 сағат:

32 сағ – практика

Курс мазмұны

Қарапайым мысалдармен  Simscape-ке кіріспе:

- Simscape қорының базалық функционалы

- Simscape пен Simulink түйіндесуінің мүмкіндіктері

- Simscape элементтерін қолданып бірфазалы түзеткішті моделдеу

- Simscape элементтерін қолданып тұрақты ток қозғалтқышын моделдеу

Жылуфизикалық жүйелерді моделдеу:

- Simscape жылуфизикалық жүйесінің компоненттерін оқып үйрену

- ғимараттағы жылулық үдерістерді (кондукция мен конвекция) моделдеу

- жылыту мен оның шығын құнын моделдеу

Моделирование электромагниттік жүйелерді моделдеу:

- сызықты әсер ететін электромагниттік  құрылғыны моделдеу

- арнайы блоктар жасау

SimPowerSystems қорымен танысу;

- игеру:  кернеуді сатылы беру кезінде тібектелген сызықтық RLC  тізбегінің мысалы

- ШИМ модуляторы көмегімен тұрақты ток  қозғалтқышының қоректендіруші жиілікті өзгеру жүйесін моделдеу

- электр тізбектерін талдау құралдары: Фурье түрлендіруі көмегімен дабыл сапасы анализаторы, мультиметр функциялары

- Phasors  тектес моделдеу (векторларды)

 

 

 LabVIEW –де бағдарламалау негіздері

 

Ұзақтығы: 2 күн

16 сағат:

16 сағ – практика

Курс мазмұны

Алғашқы игеру және бағдарламалау:

-  LabVIEW-ге кіріспе

- беттік панельмен және блок-диаграммамен жұмыс

- айнымалылар түрлері

- құрылымдарды қолдану

- массивтер мен кластерлер

- осциллограммалардың жайма көріністері мен графиктері

- қатарларды оқып үйрену және енгізу/шығару аспаптары

Проектирование виртуалды өлшеу аспаптарын (ВИП) жобалау:

- деректерді шығару және файлға жазу

- вольтметр мен амперметрді жобалау

- жиілікті өлшеу

- жиіліктік талдау

- сандық жазба ВИП-тері

- дискреттік сигналдарды санау ВИП-тері

 

Наверх